تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی مرکز آموزش فنی وحرفه ای خلیل آباد

تقویم اجرائی آزمونهای هماهنگ و ادواری در سال 1391 سراسر کشور

آزمونهای هماهنگ

آزمونهای ادواری و صنایع صاختمان

مرحله اول

 

1391/2/15

مرحله اول

1391/3/5

مرحله دوم

*

1391/3/19

مرحله سوم

 

1391/4/30

مرحله دوم

1391/6/3

مرحله چهارم

*

1391/6/10

مرحله پنجم

 

1391/7/28

مرحله سوم

1391/8/19

مرحله ششم

*

1391/9/10

مرحله هفتم

 

1391/10/22

مرحله چهارم

1391/11/13

مرحله هشتم

 

1391/12/18

توضیحات:

1- درهر مرحله اول از آزمون کارآموز حق شرکت در آزمون یک حرفه را دارد

2- در هر مرحله ،آزمون کلیه حرفه های آموزشی برگزار می گردد

3- متقاضیان آزمونهای ادواری در طول سال حداکثر دو نوبت حق شرکت در آزمون را دارند.

4- آزمون ادواری صرفا در تاریخهای فوق بصورت هماهنگ کشوری برگزار می گردد.

5- آزمون پایان دوره کلیه کارآموزان بخشهای مختلف آموزشی صرفا در تاریخهای فوق الذکر برگزار می گردد.

6- در صورت وجود تعداد کارآموز بیش از ظرفیت حوزه های آزمونی روز پنج شنبه قبل از هر یک از تاریخهای فوق جهت اجرای آزمون توسط اداره کل برنامه ریزی خواهد شد.

7- آزمون دانش آموزان شاخه کاردانش در مراحل ستاره دار برگزار خواهد شد.