تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی مرکز آموزش فنی وحرفه ای خلیل آباد
ابتدا آخرین وضعیت اجتماعی شهرستان توسط دفتر امور اجتماعی استانداری خراسان رضوی:
نام شهرستان :   خلیل آباد                                  وسعت : 1628 كیلومتر             جمعیت : 45008
مرد :   22411                                         زن :    22597
جمعیت روستایی :     30884                   جمعیت شهری    : 14124 فرمانداری درجه چهار
 2 بخش : مركزی – ششطراز                     4 دهستان : رستاق – حومه – ششطراز – كویر - 
 2 شهر   : درجه شهرداری : خلیل آباد (5) – كندر (1)
 زبان :   فارسی                             شغل : اكثریت كشاورزی توام با دامداری          
 دین و مذهب : اسلام شیعه 
 سوابق تاریخی وروند توسعه تاریخی شهر خلیل آباد درگذشته های دوربه عنوان یك منطقه شهری مطرح نبوده وفراز ونشیب هایی دردوران حیات خودداشته است،قدمت این شهر به حدود 250سال پیش برمی گردد دراین زمان خارزنج كه دردوران سلطنتشاه عباس صفوی براثرزلزله ازبین رفته بود توسط فردی به نام خلیل خان فرزند جلیل بیكازخاندان عرب كه به این سرزمین حكومت می كرد قلعه ای به نام خودش بنا نهاد كه بعدهاخلیل آباد نام گرفت، وجود آثار قلعه وآتشكده دركوههای شمال شرقی وقلعه دختردركوههای شمال غربی حاكی از عظمت تمدن شهر خارزنج قبلی وخلیل آباد فعلی بودهاست.سیمای كالبدی و فیزیكی امروزه شهرحاصل رشدوتوسعه روستائی بوده كه اززمان خلیلخان بنانهاده شدكه هسته اولیه آن به صورت قلعه مربع شكل در شمال میدان صاحب الزمانشهر پابرجاست، بررسی روند توسعه تاریخی شهر نشان می دهد كه ازسال 1335شهر درشمالوجنوب وخصوصا"جنوب توسعه یافته است دلیل اصلی توسعه بیشتر به سمت جنوب وجودجادهارتباطی است كه دراین موقعیت قراردارد ومساحت شهر درسال 1335حدود 109هكتار بودهاست، توسعه شهر ازسال 1335تاسال 1370درجهت شمال وجنوب تقلیل و در جهت شرق وغربمحوراصلی شهر وخیابان امام خمینی توسعه بیشتری صورت گرفته است ازسال 1370تا سال 1382 متاسفانه بخش خلیل آباد از رشد قابل توجهی برخوردار نبوده است كه پس ازارتقاءبخش خلیل آبادبه شهرستان درسال 1382ازرشد قابل توجهی برخوردار گردیده است كه امیدمی رود همچنان به این رشدادامه دهد.
 
 اماكن تاریخی مذهبی - مشاهیر :    مسجد جامع خلیل آباد – قلعه تاریخی و تپه باستانی كندر – آب انبار چهل ستون كندر – بند باغچه خانم – آب گرم معدنی خلیل آباد – آرامگاه بی بی حور و بی بی نور در روستای جابوز – آرامگاه امام هادی در روستای شوراب – امام زاده ابراهیم – امام زاده قاسم – تپه روستای جابوز
 آمار شوراها : 2 شورای شهر – 24 شورای روستا    
 مراكز آموزش عالی :   فاقد مراكز دانشگاهی می باشد   
آموزش و پرورش :    تعداد مدارس : 101 - تعداد كل دانش آموزان :    8972 نفر - دانش آموز دختر :                     4365   نفر   - دانش آموزان پسر : 4607 نفر
 نشریات :   ماهنامه فرهنگی اجتماعی خوشه – گاهنامه فرهنگی اجتماعی دشت كندر  
 كتابخانه : دولتی 1 باب - خصوصی 2 باب
مراكز فرهنگی هنری    : كانون سلمان وابسته به آموزش و پرورش – كانون هنر وابسته به ارشاد اسلامی