تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی مرکز آموزش فنی وحرفه ای خلیل آباد


آزمون عملی خیاطی 91/1/21

  مرکز آموزش فنی وحرفه ای خلیل آباد               مرکز آموزش فنی وحرفه ای خلیل آباد


مرکز آموزش فنی وحرفه ای خلیل آباد               مرکز آموزش فنی وحرفه ای خلیل آباد


مرکز آموزش فنی وحرفه ای خلیل آباد              مرکز آموزش فنی وحرفه ای خلیل آباد


مرکز آموزش فنی وحرفه ای خلیل اباد              مرکز آموزش فنی وحرفه ای خلیل آباد


مرکز آموزش فنی وحرفه ای خلیل آباد             مرکز آموزش فنی وحرفه ای خلیل آباد