تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی مرکز آموزش فنی وحرفه ای خلیل آباد

ثبت نام امریه سرباز مربیمشمولین متقاضی امریه سرباز مربی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای برای اعزام در مورخ 97/6/1 می توانند از تاریخ 97/2/29

به آدرس : www.portaltvto.com  مراجعه نمایند .